Novinky

Zelená úsporám 2015
Naše firma se zaregistrovala ve Státním fondu životního prostředí a je zařazena do SOD. Tedy může realizovat zakázky, u kterých je podaná žádost na dotace z programu "Nová zelená úsporám 2015". Dále provádíme veškeré úkony, které jsou nutné k podání této žádosti. V případě, že se rozhodnete využít program Ministerstva životního prostředí, kontaktujte nás na adrese: info@moravecaspol.cz.
Děkujeme

Změna místa pro zasílání korespondence:
Máme novou adresu pro doručování korespondence (sídlo firmy zůstává nezměněno):
Na Vyhlídce 1895, 25101 Říčany

Zateplování plochých střech

Technologický předpis pro zateplování plochých střech
a/ obkladová technologie střech
b/ inverzní střechy
c/ zelené střechy


Uvedené technologie jsou vhodné pro dodatečné zateplování plochých střech např. panelových domů nebo průmyslových objektů. Vždy je řešena i oprava mnohdy nekvalitně provedené hydroizolace.

a/ obkladová technologie střech

Dodatečné zvýšení tepelného odporu je docíleno kotvením tepelně-izolačních desek MODI, na které je položena hydroizolace. Naše firma použivá buď PVC folie, nebo bitumenové hydroizolační materiály na bázi modifikovaných plastomérů.

Použití:
Lze použít na všechny druhy obvyklých plochých jednoplášťových i dvouplášťových střešních konstrukcí. Použití tohoto systému je zvláště vhodné v procesu zlepšování kvality a užitkovosti objektu, protože potřebné práce mohou být prováděny bez nutnosti dočasného vypráznění budov. Aplikuje se zásadně na stávající vyspravenou hydroizolaci bez puchýřů a boulí.

Popis:
Dodatečné zvýšení tepelného odporu je docíleno kotvením izolačních desek MODI. Deska se skládá z izolantu, což je samozhášivý polystyren a pochozí vrstvy, kterou tvoří hruboporézní dřevocementová deska tl. 25 mm, určená jako podklad pod následnou hydroizolaci. Zajišťuje mikroventilaci pod hydroizolační vrstvou a snížení přenosu krátkodobých teplotních změn do tepelně izolační vrstvy uplatněním své akumulace (menší dilatační namáhání jak izolantu pod touto vrstvou, tak hydroizolace nad akumulační vrstvou). Zároveň zajišťuje zvýšenou tuhost povrchu proti prošlápnutí. Takto provedená tepelná izolace je přikryta hydroizolací z PVC fólií (Fatrafol 807 resp. 804) nebo bitumenovými hydroizolačními pásy na bázi modifikovaných plastomérů ISOFLAMM.

Technologický postup při aplikaci:

• Příprava povrchu: Aplikace tohoto systému nevyžaduje žádné zvláštní přípravné práce. Povrch střechy, na který bude systém proveden musí být zbaven nečistot, nerovností a puchýřů. Stávající hydroizolant střechy je vyspraven.

• Kotvení tepelně-izolačních desek MODI ze samozhášivého stabilizovaného polystyrenu - objem. hmotnost 20 kg/m3. Kotvení se provádí plastovými hmoždinky ( firma Bravol s.r.o.) příslušné délky.

• Položení hydroizolací

Několik slov o fóliové hydroizolaci FATRAFOL 807:
Jedná se o heterogenní fólii sestávající se z PVC-P vrstvy splňující požadavky na funkčnost izolačního systému a textilní vrstvy, která zaručuje mechanickou ochranu a umožňuje přímé kotvení. Fólie je vyráběna technologií válcování s následnou laminací jednotlivých vrstev, čímž je zaručena nepropustnost kapalin. Na jedné straně je opatřena volným okrajem bez textilní podložky. Tato konstrukce umožňuje podélné spojování fóliových pásů.

Izolační systémy na bázi této fólie nahrazují tradiční izolační asfaltové hmoty a několikavrstevné povlakové krytiny a používají se především tam, kde se na izolaci střešního pláště kladou zvýšené nároky. Speciální skladba této fólie umožňuje její použití tam, kde je z důvodu zvláštní konstrukce nebo špatného stavu střešního pláště aplikace jiných materiálů obtížná.

Předností tohoto izolačního materiálu je jeho větší trvanlivost, vysoká pevnost a průtažnost, výborná chemická odolnost a vynikající svařovatelnost.

Několik slov o hydroizolaci ISOFLAMM
Bitumenový hydroizolační materiál na bázi modifikovaných plastomérů. Plastická sloučenina je tvořena z ataktických polypropylenů a speciálních destilovaných bitumenů. Nosnou složku tvoří sklo-hedvábná tkanina, která zajišťuje materiálovou a rozměrovou stálost výrobku.
Isoflamm se klade ve dvou vrstvách. První vrstvu tvoří Isoflamm GG3, který je mechanicky kotvený do podkladu plastovými hmoždinkami a svařovaný v přesazích cca 10 - 15 cm. Druhou vrstvu tvoří Isoflamm P KV 4S s barevným posypem a svařovaný celoplošně.

Základní parametry systému:
prvekpopistl.vrstvy (mm)součinitel tepelné vodivosti W/m.Ksoučinitel difůze vodní páry (109 s)objemová hmotnost (kg/m3)
tepelná izolacedesky - MODI50-180menší 0.043 ověřený0.00426 ověřený22.96 ověřená
hmoždinkykotvení desek MODI + Isoflammu GG3


Odolnost proti rázům: Díky vysoké pružnosti užitých materiálů je systém odolný proti rázům, otěru, vzniku trhlin.

Odolnost proti zatížení větrem: Systém byl vystaven sací zátěži, odpovídající účinkům padesátiletého zatížení větrem. Systém vydržel bez poškození trvalé zatížení 4 kPa a krátkodobá opakovaná zatížení 9 k Pa.

Ohnivzdornost: stupeň hořlavosti B.

Odolnost proti vodě: Systém zaručuje zcela vodovzdorné pokrytí povrchu.

Propustnost pro vodní páry: Systém je propustný pro vodní páry a proto zajišťuje potřebnou prodyšnost. Odpovídající parametry pro jednotlivé hydroizolace jsou v technických listech resp. atestech.

Kondenzace: Propočet difuze ( viz technické listy ) ukazuje , že systém má odpor proti vodním parám srovnatelný s odporem klidného vzduchu a proto účinně zamezuje kondenzaci. Systém podstatně snižuje nebezpečí intersticiální kondenzace.

Chemické a biologické parametry: Systém je chemicky inertní. Odolný proti hnilobě a hmyzu a odstraňuje růst hub, plísní a bakterií.

Provozní teploty: Systém odolává rychlým změnám teploty, provázejícím změny počasí. Plně zachovává všechny své vlastnosti v tepelném rozsahu -20 do 85 oC.

Součinitel tepelné vodivosti: 0.042 W/mK

Tepelný odpor:

tl. desky / Rp- tepelný odpor
80 mm / 1,904 m2 K/W
100 mm / 2,381 m2 K/W
120 mm / 2,857 m2 K/W


Trvanlivost: Za podmínek přiměřené údržby zajišťuje systém účinnou tepelnou izolaci a ochranu po celou dobu životnosti stavebního objektu.

Atesty: Isoflamm - Státní zkušebna 204 Prosecká 76 Praha 9 č. : C1-96-0109, Fatrafol 807 Institut pro certifikaci a testování Zlín č. 94027, MODI Státní zkušebna 204 pobočka 7 - Ostrava -Zábřeh, U studia 14 č. : 7-PK-595/1152/1993/19 390.

b/ Inverzní střechy

Dodatečné zvýšení tepelného odporu je docíleno položením tepelně-izolačních desek z extrudovaného polystyrenu na hydroizolaci. Tepelná izolace je zatížena zpravidla štěrkem, křemíkovým posypem, betonovými deskami a pod. Hydroizolace je provedena z PVC folií, nebo bitumenových hydroizolačních pasů na bázi modifikovaných plastomérů.

Použití:
Lze použít na všechny druhy obvyklých plochých střešních konstrukcí s dostatečnou únosností.

Popis:
Na spádový beton střešní konstrukce je položena hydoizolace. Naše firma používá bitumenové hydroizolační pásy na bázi modifikovaných plastomérů ISOFLAMM. Zvýšení tepelného odporu je docíleno položením nenasákavé tepelné izolace např. extrudovaný polystyren. Na tepelné izolaci je filtrační vlákno ( krycí rouno). Toto je zatíženo zpravidla štěrkový posypem nebo betonovými deskami např. na plastových terčích

Technologický postup při aplikaci:

• Příprava povrchu: Aplikace tohoto systému nevyžaduje žádné zvláštní přípravné práce. Povrch střechy, na který bude systém proveden musí být zbaven nečistot a opatřen penetračním nátěrem.
• Položení hydroizolace.
• Položení tepelné izolace ( extrudovaný polystyren) příslušné tloušťky
• Položení krycího rouna
• Položení nášlapné vrstvy – např. štěrk

c/ zelené střechy - systém ZINCO

Firma ZINCO vyvinula pro tvorbu zelených střeh systém,který je dodáván včetně vhodné zeleně.
Jde o inverzní střechu, kde vrchní vegetační vrstva umožňuje osazení rostlin s nenáročnou údržbou.

Použití:
Lze použít na všechny druhy obvyklých plochých střešních konstrukcí s dostatečnou únosností. Například průmyslové haly, garáže a terasy.

Popis:
Na spádový beton střešní konstrukce je položena hydoizolace. Naše firma používá nejčastěji bitumenové hydroizolační pásy na bázi modifikovaných plastomérů ISOFLAMM. Zvýšení tepelného odporu je docíleno položením nenasákavé tepelné izolace např. extrudovaný polystyren. Na tepelnou izolaci je položen systém folií a rohoží zabraňujícím prorůstání kořenů a vytváří akumulaci živin a vody. Položení vhodné vegetační vrstvy.

Technologický postup při aplikaci:

• Příprava povrchu: Aplikace tohoto systému nevyžaduje žádné zvláštní přípravné práce. Povrch střechy, na který bude systém proveden musí být zbaven nečistot a opatřen penetračním nátěrem.
• Položení hydroizolace.
• Položení tepelné izolace ( extrudovaný polystyren) příslušné tloušťky
• Položení ochranné akumulační rohože TGV 21 fungující jako akumulátor vody a živin.
• Drenážní a akumulační prvek + filtrační rouno FD 25 – RV
• Vegetační substrát E 120 směs složená z minerálních a organických složek s velkým množstvím pórů. Tloušťka vrstvy 6-7 cm.
• Plošné rostliny nenáročné na údržbu
Telefon: 603 533 254, info@moravecaspol.cz
Copyright © Moravec a společníci, spol s r.o. 2008, Developed by NAC