Novinky

Zelená úsporám 2015
Naše firma se zaregistrovala ve Státním fondu životního prostředí a je zařazena do SOD. Tedy může realizovat zakázky, u kterých je podaná žádost na dotace z programu "Nová zelená úsporám 2015". Dále provádíme veškeré úkony, které jsou nutné k podání této žádosti. V případě, že se rozhodnete využít program Ministerstva životního prostředí, kontaktujte nás na adrese: info@moravecaspol.cz.
Děkujeme

Změna místa pro zasílání korespondence:
Máme novou adresu pro doručování korespondence (sídlo firmy zůstává nezměněno):
Na Vyhlídce 1895, 25101 Říčany

Průkaz energetické náročnosti budov - PENB

Naše firma Vám nově může zajistit rychlé a kvalitní zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) oprávněnou osobou. Průkaz energetické náročnosti Vám můžeme vypracovat do pěti pracovních dnů ode dne doručení podkladů. Veškeré další potřebné informace naleznete níže.

informace o cenách naleznete zde: CENÍK


Co to je PENB?

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je protokol, ve kterém jsou zhodnoceny veškeré stavební konstrukce a veškerá energie vstupující do objektu. Závěrem protokolu energetické náročnosti budov (PENB) je zhodnocení na základě energetické náročnosti budovy vztažené na 1m2 energeticky vztažné plochy. Hodnota energetické náročnosti budovy je porovnána s tzv. referenční budovou a poté je váš objekt zařazen do příslušné klasifikační třídy energetické náročnosti budovy (A-G). Platnost průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) je 10 let.

Dodanou energií jsou myšleny energie na vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání a osvětlení v daném objektu. V dnešní době do energetické náročnosti budovy vstupuje i energie vyrobená uvnitř objektu např. solární panely, fotovoltaické panely, kogenerační jednotky, atd. Do energií není započítáno vnitřní vybavení objektu, jako např. kuchyňské spotřebiče, pračky, televizory, atd.

Energetická náročnost budovy je roční spotřeba energie objektu udávaná v kWh/m2.

Energeticky vztažná plocha je půdorysná plocha všech vytápěných podlaží včetně obalových konstrukcí (stěny, stropy, podlahy a střecha).

Referenční budovou se rozumí tvarově a objemově totožná budova, jako váš objekt s tím rozdílem, že veškeré obalové konstrukce mají hodnoty požadované normou ČSN 73 0540-2:2011. Jedná se především o součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí.


Kdo musí mít PENB?

Vypracování průkazu energetické náročnosti budovy je dáno povinnostmi vyplývajícími ze zákona o hospodaření s energií č. 318/201 Sb.

Pří výstavbě nových objektů – Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) je nutné předložit stavebnímu úřadu při žádosti o stavební povolení. Objekt bez PENB by neměl dostat stavební povolení, pokud se nejedná o objekt, který PENB mít nemusí (viz níže).
Při vetší změně dokončených staveb – Větší změna je v zákoně definována jako taková změna, která probíhá na více než 25% celkové plochy obvodového pláště budovy. Zjednodušeně řečeno, pokud chcete třeba jen zateplit váš objekt, je to bráno jako větší změna dokončené stavby. Současně je jako větší změna dokončené stavby brána přístavba, nástavba nebo půdní vestavba.
Při prodeji nebo pronájmu celé budovy – Vlastník objektu má za povinnost předložit PENB možnému kupujícímu nebo nájemci před uzavřením smlouvy.
Při prodeji ucelené části budovy – Ucelenou částí budovy se rozumí být nebo kancelář. Vlastník objektu má za povinnost předložit PENB možnému kupujícímu nebo nájemci před uzavřením smlouvy.
Při pronájmu ucelené části budovy – Majitel objektu bude mít za povinnost předložit PENB při pronájmu bytu nebo kanceláře od roku 2016. Do roku 2016 je možné předložit faktury za energie za poslední 3 roky.

Kdo nemusí mít PENB?

V zákoně č. 318/2012 Sb. o hospodaření s energií jsou uvedeny tyto výjimky.

• Budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2.
• Budovy, které jsou kulturní památkou, nacházejí se v památkové rezervaci nebo jsou v památkové zóně. U posledních dvou zmíněných musí vydat závazné stanovisko orgán státní památkové péče.
• U budov navrhovaných a obvykle používaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely.
• U staveb pro rodinnou rekreaci.
• U průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov, se spotřebou energie do 700 GJ za rok.
• Při větší změně dokončené budovy v případě, že stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek prokáže energetickým auditem, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její účely.


Nutné podklady pro vyhotovení průkazu energetické náročnosti budov (PENB)

1. Technická část projektové dokumentace:
Technická zpráva:
• Popis způsobu vytápění a ohřevu teplé vody, vč. hlavních technických parametrů (použité palivo, výkony zdrojů tepla v kW, objem případných zásobníků v litrech). Pokud některé technické parametry chybí, dají se nahradit fotodokumentací štítků jednotlivých zařízení.
• Popis vzduchotechnického zařízení, vč. hlavních technických parametrů (účinnost rekuperace tepla, použití zemního výměníku k předehřevu vzduchu, typ a výkon případného ohřívače vzduchu).

2. Stavebně technická část projektové dokumentace:
• technická zpráva
• situace stavby
• půdorysy jednotlivých podlaží
• řezy
• pohledy
• skladby obalových konstrukcí (stěny, podlahy, stropní konstrukce, střecha) ohraničující vytápěnou část objektu
• typ výplní stavebních otvorů (okna svislá, střešní; balkónové, vchodové a garážové dveře)

3. fotodokumentace:
• rohové fotografie objektu
• fotografie střechy
• fotografie rohu rámu jednotlivých typů: oken, balkónových dveří, vstupních dveří a garážových vrat
• fotografie technického zařízení včetně štítku zařízení (zdroj tepla, radiátory, zdroj přípravy teplé užitkové vody, zdroj chlazení)

Pozn.: Pokud některé technické zařízení uvedené výše váš objekt neobsahuje, není to bráno jako nekompletní dokumentace. Fotodokumentace může být po osobní konzultaci ještě upřesněna.

Pokud máte zájem o naše služby neváhejte nás kontaktovat na info@moravecaspol.cz


Telefon: 603 533 254, info@moravecaspol.cz
Copyright © Moravec a společníci, spol s r.o. 2008, Developed by NAC