Novinky

Zelená úsporám 2015
Naše firma se zaregistrovala ve Státním fondu životního prostředí a je zařazena do SOD. Tedy může realizovat zakázky, u kterých je podaná žádost na dotace z programu "Nová zelená úsporám 2015". Dále provádíme veškeré úkony, které jsou nutné k podání této žádosti. V případě, že se rozhodnete využít program Ministerstva životního prostředí, kontaktujte nás na adrese: info@moravecaspol.cz.
Děkujeme

Změna místa pro zasílání korespondence:
Máme novou adresu pro doručování korespondence (sídlo firmy zůstává nezměněno):
Na Vyhlídce 1895, 25101 Říčany

PITTURA IE 20

Charakteristika:
Protipožární ochranný nátěr na intumescentní bázi, vnitřní. Nátěr je formulován na akrylátové bázi a jako rozpouštědla obsahuje solventní naftu a lakový benzin. Nátěr neobsahuje asbest ani chlorkaučuk.

Vzhled:
Funkční vrstva tvoří bílý, souvislý povlak, který lze pomocí povinné krycí vrstvy barvit na různé barevné odstíny podle stupnice RAL. Krycí barva je dodávána výrobcem jako součást odzkoušeného systému a nelze ji zaměnit běžnými barvami.
Důležité upozornění: Nátěr PITTURA IE 20 se nanáší v tloušťkách podle dimensační tabulky od 300 do 800 m, což umožňuje aplikaci s poměrně kvalitním, hladkým povrchem. Je však třeba upozornit, že se jedná o průmyslový, funkční nátěr, který nelze vzhledově porovnávat s běžnými přípravky pro estetickou povrchovou úpravu !

Použití:
Nátěr je určen pro protipožární ochranu ocelových nosných konstrukcí s předepsanou požární odolností 15 až 45 minut a pro ochranu vzduchotechnického potrubí s požární odolností 15 až 30 minut. Nátěr smí být užíván výhradně do interiéru a do suchého prostředí o max. r.v.v. 80 %. Pro aplikace v prostředí s vyšší rel. vlhkostí vzduchu,pro nevytápěné prostory nebo do exteriéru není nátěr dosud plně odzkoušen! Nátěr nesmí být aplikován na konstrukce, které se mohou rosit !

Aplikace:
Povrch konstrukce musí být pod základem opískován a opatřen základním syntetickým zinkofosfátovým nátěrem CROMETAL o tloušťce cca 45 m. Alternativně byly provedeny i zkoušky funkce a adhese s některými typy syntetických základních nátěrů na akrylátové bázi. POZOR - jako základ nesmí být použita žádná olejová či dvousložková polymerní barva, konstrukce nesmí být opatřena vrchním emailem. Aplikace se provádí stříkáním, nouzově i štětcem nebo válečkem. Pokud je však aplikace prováděna štětcem nebo válečkem, je vzhled nátěru vizuálně horší. Jako krycí nátěr je výrobcem předepsán syntetický nátěr SUPERSINTEOL, alternativně i vodou ředitelný akrylátový systém K-81, případně dekorační plastický nátěr IRIS.

Krycí nátěr je povinnou součástí technologie a je zahrnut v ceně. Bez tohoto nátěru nebude plnit nátěr dlouhodobě svoji funkci. Doporučené krycí nátěry nelze zaměňovat za jiné typy.

Technické údaje + Certifikace:
Nátěr byl průkazně odzkoušen zkušebnou PAVUS Veselí n.L. pod č. protokolu Z-1.42-93 na různých typech válcovaných profilů a na tomto základě byla zkušebnou vypracována následující dimensační tabulka.
Požární odolnost (min.)Tloušťka nátěru (µm)δs2=0,6
Ts krit=470oC
δs2=0,5
Ts krit=527oC
δs2=0,4
Ts krit=527oC
15300315315315
700315315315
1000315315315
303006087114
700207315315
1000315315315
453005077
70077111145
1000200280315


Podle protokolu Z -1.41-94 vyhověl nátěr PITTURA IE 20 i pro zajištění požární odolnosti vzduchotechnického potrubí dle ČSN 73 0857 o průřezu 600 x 600 mm na 30 minut.
- Specifická hmotnost: 1,2
- Obsah sušiny: 67 %
- Doba zasychání proti prachu: cca 30 minut - podle teploty
- Doba schnutí l vrstvy nátěru:4 - 6 hodin, podle teploty

Nátěr je schválen k aplikaci HSSPO MV ČR pod číslem PO-85/I-94 ze dne 17.1.94., Hl.hygienikem ČR pod číslem HEM -3435-24.8.94/40475 ze dne 26.08.94 vyhovuje podmínkám vyhlášky 76/91 Sb., § 3, odst. 1 a 2 o požadavcích na minimalizaci obsahu přírodních radionuklidů a radonu (VUSH Brno a KHES JM). Ve smyslu zákona o st. zkušebnictví je nátěr certifikován SZ 204 TAZUS Praha.

Na základě výše uvedených dokladů bylo výrobcem vydáno “Prohlášení o shodě” ve smyslu zákona 22/97 Sb. a Vl.nař. 178/97 Sb. a požádáno o vydání certifikátu PAVUS Praha.

Bezpečnost a hygiena při práci:
Pracovat v ochranných bezpečnostních pomůckách, v dobře větraných místnostech při teplotách nad 10o C, v době aplikace zamezit přístup nepovolaným osobám.Telefon: 603 533 254, info@moravecaspol.cz
Copyright © Moravec a společníci, spol s r.o. 2008, Developed by NAC